2.png

ATS Nederland

Adventist Theological Society Nederland (ATS), onderdeel van ATS International, is een theologische vereniging voor leden van de Kerk der Zevende-dags Adventisten. ATS hanteert een specifiek Adventistische benadering en laat zich in haar interpretatie leiden door het Bijbels perspectief en de wijze waarop schrijvers van de Bijbel met elkaar omgaan. ATS is een onafhankelijke organisatie geleid door Zevende-dags Adventisten (gezamenlijk door docenten, predikanten en leden) en alhoewel het geen officieel deel uitmaakt van de Adventkerk werkt zij daar wel heel nauw mee samen. De voorzitter van ATS Nederland is een officieel aangesteld predikant van de Nederlandse Unie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten en in het bestuur van ATS International zetelen docenten van diverse Adventisische scholen.

 

Missie

De missie van ATS is ‘samen groeien in genade en kennis’ (zie II Petrus 3:18) en dit willen wij bereiken door mogelijkheden te creëren voor studie van de Bijbel vanuit Adventistisch perspectief. Dit wordt gerealiseerd door de kennis en kunde van alle leden gezamenlijk.

 

Visie

ATS Nederland wil meerwaarde leveren aan de theologische aspectenvan het Adventisme door symposia te organiseren en publicaties uit te brengen om daarmee interactie te creëren tussen docenten, predikanten en leden van de Adventkerk waarbij het Woord van God, de Bijbel, als leidraad wordt aangehouden.

 

ATS International

Door het beschikbaar stellen van sprekers voor symposia en expertise wordt de Nederlandse tak ondersteunt door ATS International. Gekwalificeerde sprekers hebben een theologische achtergrond en functioneren over het algemeen op universitair niveau.

Andrews University, een Adventistisch opleidingsinstituut in Berrien Springs MI, USA wordt gebruikt als centraal coördinatie punt voor het organiseren van ATS activiteiten en om diverse theologische vraagstukken van de wereldwijde ATS afdelingen te beantwoorden.

Meer informatie over ATS International vindt u op www.atsjats.org.

 

boekenlegger.png
    Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. -- Lucas 6:37-38